PRISER OG BETINGELSER

 

Oppdraget og oppdragsbekreftelse

Alle våre oppdrag baserer seg på de til enhver tid gjeldende alminnelige oppdragsvilkår, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art, omfang og vanskelighetsgrad.

 

I alle saker vil vi gi skriftlig oppdragsbekreftelse som redegjør for oppdragets rammer; avtalte priser, påregnelige utlegg, salærforskudd etc. Våre Klienter skal gis forutsigbarhet om sakens kostnadsnivå og løpende oppdateres om kostnadsutviklingen.

 

Alle våre advokater kan kontaktes direkte om nye oppdrag, men oppdragene vil alltid i samråd med Klienten bli vurdert overført til den eller de medarbeidere som må antas å ha best forutsetninger for å ta ansvar for saken til beste for Klienten. Dette gjelder også henvendelser som ikke er rettet til noen bestemt advokat.

 

Det er kun firmaets partnere og faste advokater som kan akseptere nye oppdrag. Aksept av oppdrag skjer alltid under forutsetning av at det ikke avdekkes interessekonflikter som er til hinder for oppdraget. Slike spørsmål søkes avklart tidligst mulig.

 

Etikk

Domstolloven § 224 første ledd fastslår at advokatvirksomhet skal utøves i tråd med god advokatskikk. I dette ligger at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt, i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til Klientens interesse tilsier og med tilstrekkelig hurtighet. Advokatforeningen har i medhold av denne bestemmelse utarbeidet «Regler for god advokatskikk» som blant annet skal sikre at advokatvirksomhet skal utøves etter disse etiske krav og prinsipper. Advokatfirmaet Mørch AS er til enhver tid underlagt disse reglene, og tilstreber å holde en høy etisk standard under utførelsen av sine oppdrag.

 

Reglene kan leses her:

http://www.advokatforeningen.no/Etiske-regler/God-advokatskikk/kommentarutgaven/

 

Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser: Partner: fra kr 2 500 inkl. MVA. Fast advokat: kr 2 250 – 2 500 inkl. MVA. Advokatfullmektig: fra kr 1 875 – 2 125 inkl. MVA. Prisene kan endres med en måneds varsel. I tillegg til påløpt salær, dekker Klienten alle firmaets utgifter ved håndtering av oppdraget, herunder rettsgebyr og andre offentlige omkostninger, innhenting av dokumentasjon og transport- / diettutgifter. Klienten kan få dokumentert utleggene ved henvendelse til firmaets kontor. Det bemerkes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget. Ved transport kan advokaten velge den transportmetode som helhetlig synes mest hensiktsmessig.

 

 Ansvar for sakens utfall

Selv om vi har gitt uttrykk for hva sakens utfall kan bli, betyr ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås. Dersom en rettssak tapes, kan Klienten i tillegg til egne omkostninger risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger samt å dekke rettens gebyr. Dersom en rettsavgjørelse ender med at Klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn vårt salær, vil Klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

 

Ansvarsforsikring

Det er for advokatvirksomhet krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Advokatfirmaets ansvarlige advokater har den påkrevde sikkerhetsstillelse og forsikring. Et eventuelt erstatningsansvar er oppad begrenset til den øvre grense for den enkelte advokats ansvarsforsikring.

 

Taushetsplikt

Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får kjennskap til under utførelsen av et oppdrag. Samtlige medarbeidere i firmaet har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Klienten regnes ved inngåelse av oppdraget for å ha akseptert at firmaet innhenter nødvendige opplysninger som er relevant for oppdraget. Klienten aksepterer videre at firmaet behandler og registrerer opplysninger i henhold til lov om behandling av personopplysninger i den grad det er nødvendig for utførelse av oppdraget. Klienten kan få nærmere opplysninger om dette ved henvendelse til firmaet. Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. I tillegg til den ansvarlige advokat vil også andre ansatte i Advokatfirmaet Mørch AS kunne få tilgang til taushetsbelagte opplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for utførelsen av oppdraget.

 

Klientmidler og a kontoinnbetaling

Ved forespørsel kan det kreves a kontoinnbetaling i forhold til forestående arbeid. Beløpet innbetales til klientkonto og vil bli avregnet i forhold til det ovennevnte med mindre annet er avtalt.

Dersom det oppbevares ordinære klientmidler, forbeholdes det rett til å avregne opparbeidet tilgodehavende i slike midler, dersom oppgjør av faktura ikke er foretatt ved forfall.

 

Klientens eget forhold

En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at Klienten meddeler alle relevante opplysninger og fremlegger all relevant dokumentasjon i forhold til oppdraget. Desto bedre saken er avklart og forberedt fra Klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil også ha betydning for størrelsen på salæret. Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra firmaet, og Klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse i saken, med mindre annet avtales.

 

Endring av vilkår

Advokatfirmaet Mørch AS kan når som helst – med 30 dagers varsel – endre disse vilkår.

TOPPEN